مبحث پروکاریوت

حجم فایل : 497.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 4
بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان
مبحث پروکاریوت 1- ناحیه نوکلئوتیدی
2- ریبوزوم ها
3- غشای پلاسمایی
4- دیواره سلولی
5- کپسول چسبندگی به سطوح و حفاظت از باکتری در مقابل دستگاه ایمنی
6- برآمدگی مو مانند و کوتاه: پیلی : کمک به چسبندگی
تاژگ: کمک به حرکت باکتری پایان...